Privacybeleid & Cookieverklaring

Privacybeleid voor klanten Reesink Logistic Solutions BV

Versie: April 2018

In dit Privacybeleid wordt (in volledige transparantie en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving) uiteengezet op welke basis wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u onze websites bezoekt, onze producten koopt, met ons communiceert of anderszins gebruik maakt van onze diensten (“Diensten“).

Lees het volgende aandachtig door om te begrijpen wat onze standpunten en praktijken zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij deze zullen behandelen.

werkingssfeer

In het kader van dit Privacybeleid betekent“Persoonsgegevens” alle informatie aan de hand waarvan wij u als individu kunnen identificeren, zoals hieronder nader beschreven in “Persoonsgegevens die wij verzamelen”.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken van de volgende personen:

Klanten: Wanneer wij zaken doen met onze (zakelijke) klanten (business-to-business), betreffen de Persoonsgegevens die wij verzamelen de gegevens die betrekking hebben op onze klanten en hun vertegenwoordigers / contactpersonen, zoals het e-mailadres, het professionele telefoonnummer en het werkadres van een vertegenwoordiger. Dit soort Persoonsgegevens wordt verzameld via verschillende kanalen, zoals via onze website, in een verkoopproces, via telefoongesprekken, via formulieren die u ons toestuurt, via e-mail of via zakelijke evenementen. Dit privacybeleid is niet van toepassing op bedrijfsinformatie van bedrijven indien uit deze bedrijfsinformatie geen persoonsgegevens van individuele personen kunnen worden afgeleid.

Bezoekers van de website: Wanneer u onze website bezoekt (als klant, als vertegenwoordiger of in een andere hoedanigheid), omvatten de Persoonsgegevens die wij over u verzamelen gegevens die zijn verzameld via registraties, aanvragen, aankopen, in verband met uw vragen, inschrijving voor het ontvangen van direct marketing, en gegevens die automatisch zijn verzameld wanneer u op onze website surft.

WIE WIJ ZIJN

Deze website wordt beheerd en gecontroleerd door Royal Reesink B.V., met haar hoofdvestiging in Apeldoorn, afhankelijk van waar u woont en welke van onze Diensten u gebruikt (hierna “Royal Reesink“,“wij” of“ons“).

Indien u gebruik heeft gemaakt van onze Diensten (zoals het kopen van onze producten) buiten deze website om, is het Royal Reesink bedrijf dat verantwoordelijk is voor het gebruik van uw Persoonsgegevens afhankelijk van de Royal Reesink entiteit waarmee u een contract heeft afgesloten. Een overzicht van de van toepassing zijnde verantwoorde Koninklijke Reesink bedrijven vindt u hier.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

De Persoonsgegevens die wij over u verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze Diensten omvatten het volgende:

 • Uw contactgegevens. Uw naam, postadres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, en alle andere contactgegevens die u aan ons verstrekt.
 • Gegevens automatisch verzameld. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of apparaat, door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website te volgen (waaronder Google Analytics) en om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.
 • Uw financiële gegevens. De financiële informatie die aan ons is verstrekt (op verzoek of vrijwillig) en die in verband kan worden gebracht met u als klant of diens vertegenwoordiger of persoon, zoals bankrekeninggegevens of facturatiegegevens.
 • Uw persoonlijke kenmerken. Met inbegrip van uw geslacht of andere persoonlijke kenmerken die worden gevraagd om u als klant of vertegenwoordiger te identificeren.
 • Opname van videobeelden. Wanneer u gebouwen of lokalen betreedt, wordt u opgenomen door onze videobewakingssystemen (CCTV). U kunt ook op video worden vastgelegd tijdens evenementen of beurzen waaraan wij deelnemen en waarbij wij video-opnamen maken.
 • Uw beroep en functie. Dit omvat informatie over de specifieke (sub)sector waarin u actief bent.
 • Uw gebruik van onze Diensten. Wij verzamelen informatie met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten, zoals welke aankopen u doet (online of als onderdeel van een verkoopproces), het bedrag en de datum van uw aankoop, het product of de dienst die u koopt, de plaats van aankoop, de betalingsmethode, enz.
 • Uw communicatiegegevens. Uw verzoeken, eventuele klachten en alle andere gegevens die wij ontvangen als wij via e-mail of online met u communiceren.
 • Alle andere persoonlijke gegevens. Dit omvat alle persoonsgegevens die u ons in de loop van uw contractuele relatie met ons meedeelt, hetzij vrijwillig hetzij op verzoek.

WAT WIJ MET UW PERSOONSGEGEVENS DOEN

Royal Reesink verzamelt en gebruikt uw Persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden en op basis van een wettelijke grondslag. Voor zover wij reeds informatie over u bezitten, kunnen wij die informatie voor dezelfde doeleinden gebruiken.

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u: Om onze verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit eventuele overeenkomsten die tussen u en ons zijn gesloten, en om u de informatie en diensten te leveren waar u om vraagt, met inbegrip van het beheer en de behandeling van uw verzoeken, vragen of klachten. Dit omvat ook het reageren op uw verzoeken om klantenservice te verlenen, uw vragen te beantwoorden, u technische ondersteuning te bieden, u te voorzien van essentiële informatie met betrekking tot de Diensten die u gebruikt, enz.

Voor onze legitieme commerciële belangen: Wij kunnen uw Persoonsgegevens (zowel op geaggregeerde als op individuele basis), zoals uw contactgegevens en uw elektronische identificatiegegevens, gebruiken om reclame te maken voor onze producten en diensten, contact met u op te nemen voor marketing of andere commerciële doeleinden indien u een bestaande klant bent. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten, zoals het verlenen van klantendiensten en aftersales, en om u als klant te begrijpen (klantoptimalisatie). Dit stelt ons in staat om te beoordelen wat u zou kunnen interesseren, om de doeltreffendheid te meten of te begrijpen van reclame die wij aan u en anderen aanbieden en om relevante reclame te leveren. Bovendien kunnen wij u op basis van uw historisch gebruik van onze Diensten benaderen met reclame of ander marketingmateriaal dat is afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren en ervaringen.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor onze andere legitieme commerciële belangen, zoals het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten, het ontwikkelen en verbeteren of wijzigen van onze Diensten, het genereren van geaggregeerde statistieken over de gebruikers van onze Diensten; om te helpen bij beveiliging en fraudepreventie; om onze website te beheren en voor interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek en statistische doeleinden. Voor systeemintegriteitsdoeleinden (bijvoorbeeld het voorkomen van hacking, spamming etc.); om onze bedrijfsvoering te vergemakkelijken, om bedrijfsbeleid en -procedures uit te voeren; om ons in staat te stellen bedrijfstransacties uit te voeren, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van Royal Reesink’ activa of bedrijven, overname, faillissement, of soortgelijke gebeurtenis; of voor andere legitieme zakelijke doeleinden toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Gebruik van informatie op basis van uw toestemming:

Wij kunnen uw Persoonsgegevens waarnaar hierboven wordt verwezen in de paragraaf ‘Persoonsgegevens die wij verzamelen’ gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen (zoals nieuwsbrieven, promoties, nieuws over producten of updates van diensten) via e-mail of andere elektronische middelen, via de telefoon of via hardcopy post (zoals flyers), maar wij zullen dit alleen doen nadat wij uw toestemming hiervoor hebben ontvangen.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken; zie het gedeelte Uw rechten hieronder.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Alle informatie waarnaar hierboven wordt verwezen in het gedeelte ‘Persoonsgegevens die wij verzamelen’ kan worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, zoals het bijhouden van de juiste bedrijfsadministratie, het voldoen aan rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties en openbare autoriteiten en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of zoals anderszins door de wet wordt vereist.

HOE WIJ UW GEGEVENS DELEN

Wij delen uw Persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens binnen de Koninklijke Reesink Groep. Uw Persoonsgegevens zullen worden gedeeld tussen de verantwoordelijke Royal Reesink bedrijven die uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid voor interne administratieve doeleinden, managementdoeleinden, analytische doeleinden en andere bedrijfsgerelateerde doeleinden. Uw Persoonsgegevens zullen door Royal Reesink bedrijven alleen voor marketingdoeleinden worden gebruikt indien u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Een overzicht van de relevante verantwoordelijke Koninklijke Reesink bedrijven vindt u hier[BC(2].
 • Dienstverleners en verwerkers. Van tijd tot tijd doen wij een beroep op derden-verkopers, waaronder:
 • Zakelijke partners, leveranciers (zoals IT-dienstverleners) en onderaannemers voor de uitvoering van een contract dat wij met hen sluiten of om namens ons diensten te verlenen;
 • Financiële instellingen;.
 • Leasemaatschappijen;
 • Telemarketingbedrijven en andere reclamebedrijven die namens ons marketingactiviteiten uitvoeren;
 • Analytics- en zoekmachineproviders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, zoals Google Analytics.

Bij het verlenen van hun diensten zullen zij namens ons Persoonsgegevens raadplegen, ontvangen, bijhouden of anderszins verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners staan niet toe dat uw Persoonsgegevens voor hun eigen (marketing) doeleinden worden gebruikt. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten nemen wij commercieel redelijke stappen om van derden te verlangen dat zij uw Persoonsgegevens adequaat beveiligen en uitsluitend verwerken in overeenstemming met onze instructies.

 • Dealers. Wij bieden onze diensten rechtstreeks of via onze dealers aan onze klanten aan. Wanneer wij een beroep doen op onze dealers, zullen wij uw persoonsgegevens aan die dealers moeten meedelen. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zullen wij commercieel redelijke stappen ondernemen om van dealers te verlangen dat zij uw Persoonsgegevens adequaat beschermen en uitsluitend verwerken in overeenstemming met onze instructies. Indien wettelijk vereist, zullen wij u vooraf om toestemming vragen.
 • Derden in geval van wettelijke verplichting. Wij maken uw Persoonsgegevens ook bekend indien bekendmaking wordt vereist door de wet of in het kader van een onderzoek, een wettelijke vereiste, een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces dat tegen ons wordt gevoerd, of om de rechten of de veiligheid van de website, ons of de bij ons aangesloten bedrijven te beschermen.
 • Bedrijfstransactie. Daarnaast kan informatie over onze klanten, inclusief Persoonsgegevens, openbaar worden gemaakt in het kader van een fusie, verkoop, overdracht van activa van Royal Reesink, overname, faillissement of soortgelijke gebeurtenis.
 • Met toestemming. Wij maken ook informatie over u, met inbegrip van Persoonsgegevens, bekend aan andere derden, indien u daarmee hebt ingestemd of ons daarom hebt verzocht.

INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

In de meeste gevallen zullen uw Persoonsgegevens binnen de Europese Unie worden verwerkt. Wij wijzen u er echter op dat Royal Reesink Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kan doorgeven aan en verwerken in andere landen dan het land waar u woont. De wetten van deze landen bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming voor uw Persoonsgegevens. Royal Reesink of door ons ingeschakelde derden zullen er dan ook naar streven dat alle adequate waarborgen aanwezig zijn en dat in verband met een dergelijke doorgifte aan alle toepasselijke wet- en regelgeving wordt voldaan. Meer in het bijzonder voor Persoonsgegevens die worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dit betekent dat wij met de ontvangers van uw gegevens wettelijk noodzakelijke contracten hebben gesloten, met inbegrip van standaardcontractbepalingen zoals die waar nodig door de Europese Commissie of een andere toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

U hebt recht op een kopie van alle documenten waaruit blijkt dat passende veiligheidsmaatregelen zijn genomen, door een verzoek in te dienen via gdpr@royalreesink.com.

VEILIGHEID

Royal Reesink zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat zij worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, en verlies.

Wij nemen maatregelen om de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot de personen die deze nodig hebben voor een van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden. Voorts zorgen wij er contractueel voor dat derden die uw Persoonsgegevens verwerken, eveneens op een veilige manier zorgen voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens.

BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor zij zijn verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld voor de tijd die wij nodig hebben om u klantenservice te bieden, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere periode nodig is voor onze wettelijke verplichtingen of om een rechtsvordering te verdedigen.

UW RECHTEN

Onder de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving hebt u het recht om persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt op te vragen, te controleren, te corrigeren, bij te werken, te schrappen, te beperken of te wissen, of indien u een elektronische kopie van dergelijke persoonsgegevens wenst te ontvangen om ze aan een ander bedrijf door te geven, een e-mail te sturen naar gdpr@royalreesink.com met vermelding van uw verzoek. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Vertel ons in uw verzoek welke Persoonsgegevens u gewijzigd wilt zien, of u deze uit onze database wilt laten verwijderen, of laat ons anderszins weten welke beperkingen u wilt stellen aan ons gebruik van deze gegevens. Wij zullen proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek te voldoen.

Het is mogelijk dat wij bepaalde Persoonsgegevens moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties af te ronden die u bent begonnen voordat u om wijziging of verwijdering verzocht.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar gdpr@royalreesink.com met vermelding van uw verzoek, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.

U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, als u van mening bent dat het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens in strijd is met dit Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving.

ANDERE WEBSITES

Onze websites kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites van derden, zoals onze zakenpartners, sociale medianetwerken, brancheorganisaties en gelieerde ondernemingen. Indien u een link volgt naar één van deze websites, gelieve er dan rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Raadpleeg dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

WIJZIGINGEN IN HET BELEID

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Indien het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of indien de wijziging op een andere manier relevant voor u is, zullen wij ervoor zorgen dat u ruim voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt, wordt ingelicht.

CONTACT OPNEMEN

Indien u vragen hebt over dit Privacybeleid of onze behandeling van uw Persoonsgegevens in het algemeen, of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar gdpr@royalreesink.com en zeker de aard van uw vraag vermelden.


Reesink Logistic Solutions BV Cookiebeleid

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Reesink Logistic Solutions BV (hierna “wij” of “ons”). Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. In dit Cookiebeleid wordt beschreven welke cookies wij gebruiken, voor welke doeleinden wij ze gebruiken en welke opties er voor u zijn om deze cookies te beheren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen door websites die u bezoekt. Zij worden op grote schaal gebruikt om websites te laten werken, of doeltreffender te laten werken, en om de bezoekers functionaliteiten te bieden die bijvoorbeeld de bezoekersvriendelijkheid kunnen verbeteren.

Op deze website gebruiken wij cookies die strikt noodzakelijk zijn om u in staat te stellen op de site te surfen of om bepaalde basisfuncties te bieden. Wij gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren door bijvoorbeeld uw voorkeuren op te slaan. Wij gebruiken ook cookies om de prestaties van onze website te verbeteren en u een betere gebruikerservaring te bieden.

Om het meeste uit deze website te halen, moet u alle cookies ingeschakeld hebben. Als u geen cookies wilt toestaan of specifieke cookies wilt uitschakelen, kunt u nog steeds gebruik maken van de website, maar is het mogelijk dat u niet alle mogelijkheden of functies ervan kunt gebruiken. Zie het gedeelte hieronder over hoe u uw cookies kunt beheren.

Cookies die we gebruiken en doeleinden

Cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Raadpleeg onze cookietabel aan het einde van deze pagina voor meer informatie over welke first en third party cookies we op onze website gebruiken, waarom we ze gebruiken en hoe lang de verschillende cookies op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen.

Hoe cookies te beheren

Als u niet wilt dat onze website cookies opslaat op uw computer of mobiele apparaat, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. U kunt uw instelling zo aanpassen dat u een waarschuwing krijgt voordat bepaalde cookies worden opgeslagen. Een andere mogelijkheid is om uw instellingen zo aan te passen dat uw browser de meeste van onze cookies of alleen bepaalde cookies weigert.

Als u geen cookies wilt accepteren, kunnen wij niet garanderen dat onze website naar behoren functioneert. Het kan zijn dat verschillende functies niet beschikbaar zijn voor u of dat u zelfs bepaalde delen van de website niet kunt bekijken.

Houd er rekening mee dat u uw instellingen moet wijzigen voor elke browser en elk apparaat dat u gebruikt. De procedures voor het wijzigen van uw instellingen en cookies verschillen van browser tot browser. Gebruik indien nodig de helpfunctie van uw browser of klik op een van de onderstaande links om rechtstreeks naar de gebruikershandleiding van uw browser te gaan:

Er zijn ook softwareproducten beschikbaar die cookies voor u kunnen beheren.

Wijzigingen in het beleid

Wij kunnen dit cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Indien er sprake is van een fundamentele wijziging die vereist dat wij u hierover informeren, of indien de wijziging op een andere manier relevant voor u is, zullen wij ervoor zorgen dat u ruim voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt, wordt geïnformeerd.

Contact en vragen

Als u vragen hebt over de cookies die op onze website worden gebruikt, kunt u contact met ons opnemen via gdpr@royalreesink.com en de aard van uw vraag aangeven.

NaamCategorieDoelVervaldatum
GPSMarketingRegistreert een unieke ID op mobiele toestellen om tracering op basis van geografische GPS-locatie mogelijk te maken.Browsersessie
PREFMarketingRegistreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video’s op verschillende websites gebruikt.8 maanden
BEZOEKER_INFO1_LIVEMarketingProbeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.179 dagen
YSCMarketingRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.Browsersessie

Contacteer ons

Laten we het eens hebben over uw magazijnautomatisering!
Ons team van specialisten kan u volledige ondersteuning bieden van planning tot operationeel gebruik.

Neem contact op met

Deze website maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om u de beste ervaring te bieden. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons Privacybeleid.